Hertford County Association
Hemel Hempstead (76 Horsecroft Road), Hertfordshire
Wednesday, 14 July 2021
1272 Plain Bob Minimus
1–2 Nicky J Smith
3–4 Stephen J Crawley (C)