View image

Ellis Thomas, Martin Johnson, Sue Thomas, Mike King, Debbie McLaren, Kerry Davidson, Chris Hutchinson, John McLaren, Patricia Johnson

Ellis Thomas, Martin Johnson, Sue Thomas, Mike King, Debbie McLaren, Kerry Davidson, Chris Hutchinson, John McLaren, Patricia Johnson

This photo is attached to the performance Call Changes on 8.